Investment insurance

Informacija apie indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą

UAB FMĮ „DV INVEST“ yra Lietuvos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis (toliau – draudėjas). Pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau - IĮIDĮ) įsipareigojimai investuotojams draudžiami valstybės įmonėje “Indėlių ir investicijų draudimas”.

Investuotojas yra fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, perdavę įsipareigojimų investuotojams draudėjui pinigų ir (arba) finansinių priemonių, norėdami pasinaudoti draudėjo teikiamomis investicinėmis paslaugomis, arba, jeigu investicija bendra, kiekvienas draudėjui perduotų pinigų arba finansinių priemonių bendraturtis (fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija). (IĮIDĮ 2 str.)

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra investuotojo finansinės priemonės, nesvarbu, kokia valiuta jos yra išreikštos, ir (arba) pinigai visomis valiutomis. (IĮIDĮ 20 str. 1 d.)

Įsipareigojimų investuotojams draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas draudėjuiarba priežiūros institucijos sprendimas pripažinti draudėją nemokiu, kai draudėjas dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimų investuotojams ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu. (IĮIDĮ 2 str.)

Investuotojas teisę į draudimo išmoką įgyja nuo įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos tik tuo atveju, kai draudėjas negali įvykdyti pagal teisės aktus ar sutartis prisiimtų įsipareigojimų investuotojui:

1) grąžinti investuotojui priklausančius ir jo vardu laikomus pinigus, perduotus draudėjui norint pasinaudoti jos teikiamomis investicinėmis paslaugomis;

2) grąžinti investuotojui priklausančias ir jo vardu laikomas, tvarkomas ar valdomas finansines priemones, perduotas draudėjui naudojantis jos teikiamomis investicinėmis paslaugomis. (IĮIDĮ 23 str. 1 d., 2 d.)

Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

UAB FMĮ „DV INVEST“ įsipareigojimai investuotojams yra draudžiami

UAB FMĮ „DV INVEST“ yra Lietuvos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis (toliau – draudėjas).

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (tolau – draudimo įmonė) Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) nustatyta tvarka ir sąlygomis draudžia įsipareigojimus investuotojams.

Įsipareigojimų investuotojui draudimo suma ir draudimo išmokos išmokėjimas

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sumą sudaro visos vieno investuotojo finansinės priemonės ir pinigai, kurių draudėjas  nesugeba grąžinti investuotojui, tačiau bendra vienam investuotojui įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos suma nebus didesnė, negu 22 000 eurų.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos dydis skaičiuojamas pagal investuotojo finansinių priemonių rinkos vertę, buvusią įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną.

Už įsipareigojimus investuotojams užsienio valiuta įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka mokama eurais. (euro centų tikslumu – dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles).

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos terminas

Per 3 mėnesius nuo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos išmoka draudimo įmonė. Draudimo įmonės. taryba išskirtinėmis aplinkybėmis, suderinusi su priežiūros institucija, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Investuotojo teisė gauti įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką galioja 5 metus nuo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos. Ginčus dėl investuotojo teisės į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką sprendžia bendrosios kompetencijos teismai įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atvejai, kai įsipareigojimai investuotojams nėra draudžiami

1. Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas nėra investavimo rizika (investavimo rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad investicija neduos pelno arba praras vertę).

2. Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas nėra įsipareigojimai šiems investuotojams:

1) Lietuvos bankui;

2) kredito įstaigoms;

3) finansų maklerio įmonėms;

4) finansų įstaigoms;

5) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančioms draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms;

6) pensijų fondams;

7) kolektyvinio investavimo subjektams. 

Atvejai, kai yra taikomi įsipareigojimai investuotojams draudimo išmokų apribojimai

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos nemokamos:

1) Lietuvos bankui; kredito įstaigoms; finansų maklerio įmonėms; finansų įstaigoms; pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančioms draudimo įmonėms ir perdraudimo įmonėms; pensijų fondams; kolektyvinio investavimo subjektams;

2) investuotojams, dėl kurių finansinių priemonių ir (arba) pinigų priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) draudėjo administracijos vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams, asmenims, turintiems ne mažesnę kaip 5 procentų draudėjo akcinio kapitalo dalį, asmenims, atliekantiems nepriklausomą draudėjo auditą (atlikusiems auditą ne daugiau kaip prieš vienus metus iki įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos);

4) artimiesiems giminaičiams ir tretiesiems asmenims, veikiantiems 3 punkte nurodytų asmenų vardu.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas investuotojams ar kitiems IĮIDĮ 23 straipsnio 6 dalyje nurodytiems reikalavimo į įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką teisę turintiems asmenims2, dėl kurių pinigų ir (arba) finansinių priemonių įsigijimo teisėtumo pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, – iki galutinio teismo sprendimo priėmimo.

Reikalavimai, kuriems taikoma įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema

Finansų maklerio klientų (investuotojų) piniginės lėšos, perduotos finansų maklerio įmonei finansinėms priemonėms pirkti, ir klientų (investuotojų) piniginės lėšos, pardavus klientui (investuotojui) priklausančias finansines priemones, kurias finansų maklerio įmonė laiko savo vardu atidarytoje banko sąskaitoje,  laikytinos įsipareigojimais investuotojams ir tokioms lėšoms taikomas įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos apsauga.

Aplinkybių ir reikalavimų, kuriems įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema netaikoma, pavyzdys

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas nėra investavimo rizika. Jei emitentas neišperka skolos vertybinių popierių ar sumažėjo įsigytos finansinės priemonės vertė, tai nėra įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas. Plačiau apie investavimo rizikas skaitykite UAB FMĮ „DV INVEST“ svetainės skiltyje Reglamentai  „Apibendrintas finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingos rizikos aprašymas”

 

Kita informacija apie įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas, draudimo išmokų išmokėjimo sąlygas ir tvarką.

1. Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka draudimo įmonė, remdamasi įsipareigojimų draudėjo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos duomenimis apie investuotojus, jų įsipareigojimus investuotojams ir apie papildomai draudžiamas įsipareigojimų investuotojams sumas bei draudėjo perduotais duomenimis apie investuotojo vertybinių popierių rinkos vertę, buvusią įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dieną.

2. Apskaičiuojant įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos sumą, susumuojamos visos vieno investuotojo finansinės priemonės ir pinigai, kurių draudėjo nesugeba grąžinti investuotojui, tačiau bendra vienam investuotojui įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos suma yra ne didesnė, negu 22 000 eurų.

3. Jeigu reikalavimo teises į pinigus ir (arba) finansines priemones pagal sutartis turėjo asmenų grupė (bendra investicija), kiekvienas jos asmuo laikomas investuotoju ir finansinės priemonės ir pinigai padalijami kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip.

4. Jeigu investuotojas pagal sutartį tvarko kitiems asmenims priklausančius pinigus ir (arba) finansines priemones, tai reikalavimo teisę į draudimo išmoką įgyja tas asmuo, kuriam nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais pagrindais priklauso pinigai ir (arba) finansinės priemonės ir kuris yra žinomas arba gali būti nustatytas iki įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos. Jeigu pinigai ir (arba) finansinės priemonės priklauso keliems asmenims, finansinės priemonės ir pinigai padalijami kiekvienam iš jų pagal sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, nustatytą dalį. Ši nuostata netaikoma valdymo įmonei, kai ji valdo kolektyvinio investavimo subjektus ir pensijų fondus.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir draudimo sąlygas gausite valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el.p. idf@idf.lt, interneto svetainė:  www.iidraudimas.lt

Įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos išmokamos nereikalaujant investuotojo pateikti prašymą Valstybės įmonei “Indėlių ir investicijų draudimas”. Valstybės įmonė “Indėlių ir investicijų draudimas” per 3 mėnesius nuo įsipareigojimų investuotojui draudžiamojo įvykio dienos viešai informuoja investuotojus apie įvykusį įsipareigojimų investuotojams draudžiamąjį įvykį ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų išmokėjimo tvarką, taip pat šią informaciją pateikia savo interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. (IĮIDĮ 23 str. 14 d.)

 Informacijos investuotojui forma

 

< Back